Jak ogłosić upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej?

Prowadzenie własnej jednoosobowej działalności gospodarczej przede wszystkim wiąże się z nieustannym ryzykiem. W związku z tym przedsiębiorca powinien mieć wiedzę co zrobić w sytuacji, kiedy jego sytuacja finansowa będzie na skraju upadku. Odpowiedzialne zarządzanie działalnością gospodarczą to również świadome postępowanie, a w tym przypadku złożenie w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości jednoosobowego przedsiębiorcy.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ogłosić upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej?

Podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości jednoosobowej działalności gospodarczej jest przejście w stan niewypłacalności. Odwołując się do przepisu art. 11 Prawa upadłościowego należy wskazać, że ustawodawca przewidział dwie przesłanki niewypłacalności:

 1. Kiedy dłużnik nie wykonuje wymagalnych zobowiązań, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące;
  oraz /lub
 2. Kiedy zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Nawiązując do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2020 r., sygn. akt: II FSK 2103/18 warto zaznaczyć, że niewypłacalność występuje nie wyłącznie w przypadku braku funduszy u dłużnika, ale również w sytuacji, gdy dłużnik nie spełnia swoich zobowiązań z różnych innych powodów.

Dodatkowo kolejną przesłanką niezbędną do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy jest posiadanie przynajmniej dwóch wierzycieli. Przypadek, w którym dłużnik (przedsiębiorca) posiadałby jedynie jednego wierzyciela, choć jest mało prawdopodobny, miałby za sobą implikację odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Warto mieć również na uwadze, że Sąd może odrzucić wniosek o ogłoszenie upadłości firmy w sytuacji, gdy majątek dłużnika w stanie niewypłacalności nie jest wystarczający na pokrycie wydatków związanych z postępowaniem lub spełnia te koszty tylko w ograniczonym zakresie, uniemożliwiając przy tym zaspokojenie wierzycieli, chociażby w minimalnym stopniu.

https://www.high-endrolex.com/48

Abstrahując od powyższego wyszczególnić należy, że procedura upadłościowa dotycząca przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą może być realizowana w ramach uproszczonej procedury upadłościowej stosowanej wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednakże warunkiem koniecznym jest to, że przedsiębiorca zaniecha prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykreśli ją z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa upadłościowego nie wprowadzają ograniczeń odnośnie okresu, jaki musi minąć od momentu zaprzestania działalności gospodarczej przez zadłużonego konsumenta do momentu złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości. Natomiast dłużnik w chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien mieć status konsumenta, co oznacza, że nie prowadzi działalności gospodarczej.

Kto, kiedy i gdzie może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jednoosobowej działalności gospodarczej?

Upadłość przedsiębiorcy może ogłosić każda osoba fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą oraz Wierzyciele dłużnika. Ustawodawca wprowadził obligatoryjny termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, a mianowicie w terminie 30 dni od wejścia w stan niewypłacalności.

Dokumenty, w tym wniosek o ogłoszeniu upadłości działalności gospodarczej wraz z załącznikami składa się za pośrednictwem portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Podkreślić należy, że wniosek o ogłoszenie upadłości złożony w inny sposób nie wywoła skutku prawnego, zatem nie zostanie rozpoznany przez sąd i nie zostanie ogłoszona upadłość dłużnika. Wniosek jak i załącznik muszą zostać podpisane za pomocą podpisu elektronicznego.

Natomiast jeśli wnioskodawca załącza do wniosku kopie dokumentów, to zobowiązany jest do dostarczenia w oryginale lub w odpisach poświadczonych za zgodność w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia pisma elektronicznie.

Ile kosztuje postępowanie o ogłoszenie upadłości jednoosobowej działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca, który ogłasza upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej zobowiązany jest do pokrycia kosztów opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości w wysokości 1000,00 zł jak również zaliczki na koszty postępowania upadłościowego. Wysokość zaliczki nie jest ustalona z góry, a jej wartość stanowi równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale poprzedniego roku.

Powyższa informacja przekazywana jest corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. Obecnie wynosi ona 7178,30 złotych. Brak uiszczenia zaliczki skutkuje wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych. Ich nieuzupełnienie spowoduje zwrot wniosku.

Dodatkowo ustawodawca uregulował kwestie braku wystarczającego majątku przedsiębiorcy na pokrycie kosztów upadłości, wprowadzając możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych związanych z postępowaniem upadłościowym.

Ogłoszenie upadłości firmy jednoosobowej - przebieg postępowania krok po kroku

 1. Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości
 2. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 3. Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości
 4. Zgłoszenie wierzytelności
 5. Sporządzenie listy wierzytelności
 6. Likwidacja masy upadłości
 7. Przygotowanie planu podziału
 8. Zaspokojenie Wierzycieli

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Mamy na swoim koncie kilkaset ogłoszonych upadłości i 100 % skuteczność.

Zobacz również:

Call Now Button