Jak ogłosić upadłość konsumencką?

W wyniku nowelizacji ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono wiele rozwiązań odnoszących się bezpośrednio do konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne.

Jedną z kluczowych modyfikacji jest rezygnacja z konieczności badania przez sąd upadłościowy winy dłużnika w powodowanie lub pogłębianie niewypłacalności. Biorąc pod uwagę powyższe decyzja o ogłoszeniu upadłości powinna przede wszystkim podejmować fakt niewypłacalności, a nie okoliczności, które przyczyniły się do jej powstania.

Ustawa wprowadza również możliwość umorzenia zobowiązań konsumenta bez konieczności ustalania planu spłaty wierzycieli oraz warunkowego umorzenia zobowiązań konsumenta bez konieczności ustalania planu spłaty wierzycieli. Zgodnie z nowymi przepisami, w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, konsument ma także możliwość złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku o znaczącej wartości jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Co więcej, osobom fizycznym prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze udostępniono możliwość składania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Co to jest upadłość konsumencka?

Wpierw należy wyjaśnić, na czym polega upadłość konsumencka. Upadłość konsumencka to postępowania sądowe, które zostało skierowane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a jednocześnie będących w stanie niewypłacalności, które nie mają możliwości uregulowania bieżących zobowiązań. Procedura upadłości konsumenckiej ma na celu umożliwienie dłużnikowi uregulowania swoich zobowiązań i uzyskanie nowego startu finansowego.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie oznacza automatycznego umorzenia długów. Najpierw sąd musi wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości i powołać syndyka. W dalszym etapie postępowania syndyk może złożyć wniosek o umorzenie długów, ale tylko pod pewnymi warunkami. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Na wstępie warto wyjaśnić, czy osoba fizyczna może ogłosić upadłość konsumencką. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może dokonać zarówno osoba fizyczna nieprowadząca (w chwili składania wniosku) działalności gospodarczej jak również osoba, która przestała prowadzić działalność gospodarczą. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest lub był wspólnikiem spółki cywilnej, lub prowadzi gospodarstwo rolne. W tym ostatnim przypadku przedsiębiorca nie może wykonywać innej dodatkowej działalności gospodarczej.

Obecnie w przepisach prawa upadłościowego nie ma już wymogu zachowania okresu karencji od dnia zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez zadłużonego konsumenta do dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Dodatkowo warunkiem koniecznym jest pozostawanie w stanie niewypłacalności. Co do zasady stan ten powinien być ciągły i trwać dłużej niż 3 (trzy) miesiące.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

W tym miejscu wskazać należy, że nie każdy borykający się z problemami finansowymi będzie kwalifikował się do ogłoszenia upadłości. Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką? Wyróżnić należy przede wszystkim kilka przypadków:

 1. Osoba fizyczna posiada długi, ale ich wysokość jest relatywnie niska
   w stosunku do zarobków.
 2. Osoba fizyczna posiada długi, ale majątek przewyższa wartość zobowiązań.
 3. Prowadzenie aktywnej działalności gospodarczej zarejestrowanej
   w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Długi to zobowiązania, które nie podlegają umorzeniu – alimenty, mandaty, odszkodowania zasądzone w sprawach karnych.
 5. Długi powstały w konsekwencji celowych działań lub rażącego niedbalstwa.

Czas trwania upadłości konsumenckiej

Czas trwania upadłości konsumenckiej jest trudny do jednoznacznego określenia, albowiem ustawodawca nie przewidział sztywnych terminów postępowania. Wpływ na długość trwania upadłości ma kilka podstawowych czynników, takich jak liczba wierzycieli, stan majątku upadłego, stopień skomplikowania sprawy jak również samo zaangażowanie upadłego w proces upadłościowy.

Konsumenckie postępowanie upadłościowe może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Co do zasady krócej trwają postępowania w przypadku upadłego, który nie posiada majątku, zazwyczaj do jednego roku.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Gdzie ogłosić upadłość konsumencką? Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się przy wykorzystaniu drogi elektronicznej, za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestru Sądowych.

Koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Pierwszym z kosztów rozpoczynających ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dokonanie opłaty sądowej w kwocie 30,00 zł. Opłatę uiszcza się wraz z momentem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Brak uiszczenia opłaty skutkuje wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych. Ich nieuzupełnienie spowoduje zwrot wniosku.

Następnie po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej do postępowania zostaje powołany syndyk, który na podstawie orzeczenia pobiera wynagrodzenie uzależnione od wysokości funduszów masy upadłości, stopnia zaspokojenia wierzycieli, nakładu pracy, czasu trwania postępowania.

Co istotne ustawodawca wyszczególnił minimalną i maksymalną wysokość wynagrodzenia syndyka - Jego wysokość może wynosić od ¼ do dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Upadłość konsumencka krok po kroku – podsumowanie

 1. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
 2. Badanie wniosku przez sąd.
 3. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 4. Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości
 5. Sporządzenie listy wierzytelności.
 6. Ustalenie masy upadłości oraz jej likwidacja przez syndyka.
 7. Sporządzenie projektu plany spłaty wierzycieli przez syndyka zawierającego listę wierzytelności i plan podziału funduszy masy upadłości.
 8. Ustalenie planu spłat wierzycieli z jednoczesnym określeniem zakresu umorzenia części zobowiązań lub warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty albo odmowa oddłużenia.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Mamy na swoim koncie już kilkaset ogłoszonych upadłości konsumenckich i 100 % skuteczność.

Zobacz również:

Call Now Button