Jak ogłosić upadłość spółki z o.o.?

Upadłość spółki to procedura, która ma na celu ochronę majątku spółki przed działaniami wierzycieli, a także zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Spółka może zostać postawiona w stan upadłości, jeśli nie reguluje swoich zobowiązań pieniężnych przez okres dłuższy niż 3 miesiące, nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie swoich zobowiązań lub jest w stanie niewypłacalności.

Podstawa prawna ogłoszenia upadłości spółki z o.o.

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Stan ten nazywany jest niewypłacalnością. Aby ustalić, czy dłużnik jest niewypłacalny, ustawodawca przyjął domniemanie, zgodnie z którym za niewypłacalnego uznaje się dłużnika, który nie reguluje swoich zobowiązań pieniężnych przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Jednocześnie stan niewypłacalności powstaje, jeśli zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku spółki, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Dodatkowo podkreślić należy, że upadłość spółki z o.o. może zgłosić zarówno dłużnik, jak
i jego wierzyciel. W imieniu spółki wniosek o upadłość spółki z o.o. może złożyć każdy z jej członków zarządu. Wieloosobowa reprezentacja w tym przypadku jest niedopuszczalna.

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Wyszczególnić należy, że zachowanie ustawowego terminu 30 dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest obligatoryjne, jeśli zarząd chce działać w swoim interesie. Przekroczenie tego terminu może wiązać się później z odpowiedzialnością osobistą członka zarządu wynikającą z art. 299 k.s.h. – jeśli egzekucja spółki jest bezskuteczna lub odpowiedzialnością karną z art. 586 k.s.h. - „Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Gdzie złożyć wniosek o upadłość spółki z o.o.

Wprowadzenie zmian do Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych spowodowało, że tradycyjna forma składania wniosku o ogłoszenie upadłości sp. z o.o. – bezpośrednio w biurze podawczym sądu lub listem poleconym została zastąpiona wnoszeniem pism za pomocą systemu teleinformatycznego, czyli w postaci elektronicznej. Co więcej wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. złożony w inny sposób nie wywoła skutku prawnego, zatem nie zostanie rozpoznany przez sąd i nie zostanie ogłoszona upadłość dłużnika.

Złożenie wniosku za pomocą sytemu teleinformatycznego portalu sądów wiąże się z założeniem konta w systemie, wypełnieniu wniosków i dodaniu załączników. Wniosek jak i załącznik muszą zostać podpisane za pomocą podpisu elektronicznego. Natomiast jeśli wnioskodawca załącza do wniosku kopie dokumentów, to zobowiązany jest do dostarczenia  w oryginale lub w odpisach poświadczonych za zgodność w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia pisma elektronicznie.

Koszty związane z ogłoszeniem upadłości spółki z o.o

Spółka, która ogłasza upadłość zobowiązana jest do pokrycia kosztów opłaty od wniosku o ogłoszenie upadłości w wysokości 1000,00 zł jak również zaliczki na koszty postępowania upadłościowego. Wysokość zaliczki nie jest ustalona z góry,  a jej wartość stanowi równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale poprzedniego roku. Powyższa informacja przekazywana jest corocznie przez Główny Urząd Statystyczny.

Obecnie wynosi ona 7178,30 złotych. Brak uiszczenia zaliczki skutkuje wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych. Ich nieuzupełnienie spowoduje zwrot wniosku. Dodatkowo ustawodawca uregulował kwestie braku wystarczającego majątku spółki na pokrycie kosztów upadłości, wprowadzając możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych związanych
 z postępowaniem upadłościowym.

Przebieg postępowania o upadłość spółki z o.o.

  1. Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości
  2. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
  3. Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości
  4. Zgłoszenie wierzytelności
  5. Sporządzenie listy wierzytelności
  6. Likwidacja masy upadłości
  7. Przygotowanie planu podziału
  8. Zaspokojenie Wierzycieli

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Mamy na swoim koncie kilkaset ogłoszonych upadłości i 100 % skuteczność.

Zobacz również:

Call Now Button