Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej?

Upadłość konsumencka dotyczy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która jest niewypłacalna. Zatem często rodzi się pytanie czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, dłużnik ma prawo do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Czy taka sytuacja została uregulowana w przepisach?

Założenie działalności gospodarczej przez upadłego

Na wstępie należy podkreślić, że prawo upadłościowe nie reguluje kwestii związanych z założeniem działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jak omawiane było w poprzednich materiałach, aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik powinien posiadać status konsumenta, zatem nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Mając zatem na uwadze, to że żadne przepisy prawa nie zabraniają takiemu upadłemu założenia działalności gospodarczej, to odpowiedź jest twierdząca i może on założyć taką działalność. Oczywiście, wobec takiego upadłego nie może zostać orzeczony żaden zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Istotnym w tej kwestii jest również art. 22 Konstytucji RP, który wskazuje, że: „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Sytuacja prawna upadłego po ogłoszeniu upadłości

Postanowienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże ze sobą zmiany dla upadłego. Przede wszystkim traci on kontrole nad zarządzaniem swoim majątkiem. Funkcja ta zostaje powierzona syndykowi, który od tego momentu przejmuje całą pieczę nad prawidłowym wykonaniem planu spłaty.

Co więcej należy przypomnieć, że upadły nie może zaciągać nowych zobowiązań i powodować, że na jego koncie pojawią się nowe zadłużenia. W związku z tym upadły jest pod ciągłą kontrolą syndyka, który zabezpiecza jego majątek.

Należy przede wszystkim mieć na uwadze art. 62 prawa upadłościowego, który mówi, że w skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami określonymi w art. 63-67a, zatem w składzie znajdzie się również przedsiębiorstwo.

Syndyk a działalność gospodarcza

W związku z tym, że na drodze Upadłego podczas postępowania pojawia się syndyk, to również w zakresie założenia i prowadzenia działalności gospodarczej syndyk będzie odgrywał kluczową rolę. Przede wszystkim Upadły na podstawie przepisu art. 57 prawa upadłościowego ma obowiązek poinformować syndyka o tym, że założył działalność gospodarczą.

Brak poinformowania o tym syndyka może skutkować umorzeniem postępowania lub odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 523 prawa upadłościowego „Kto będąc upadłym albo osobą uprawnioną do reprezentowania upadłego, który jest osobą prawną lub spółką handlową niemającą osobowości prawnej, nie wydaje syndykowi całego majątku wchodzącego do masy upadłości, ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów dotyczących jego majątku - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Warto również podkreślić, że upadły nie może zawierać umów i kontraktów, albowiem i tak będą one uznane za nieważne. Niezbędne umowy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej będą zawierane w imieniu upadłego przez syndyka.

Założenie działalności gospodarczej przez upadłego będzie konsekwentnie wydłużało czas trwania całej upadłości. Jednocześnie spowoduje to, że syndyk będzie obarczony większym nakładem pracy, a co za tym idzie prawdopodobnie będzie to wiązało się ze zwiększeniem wynagrodzenia, które będzie przysługiwało syndykowi.

W związku z powyższym należy szczególnie przeanalizować sytuacje finansową upadłego jak również zalety i wady założenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Zobacz również:

Call Now Button