Zgłoszenie wierzytelności

Ogłoszenie upadłości to nie tylko kwestie dotykające bezpośrednio samego dłużnika, ale również te dotyczące wierzyciela i odzyskania należnych mu wierzytelności. Niniejszy artykuł przedstawi sposób wierzyciela na dochodzenie zapłaty w postępowaniu upadłościowym. Jak zgłosić wierzytelność?

Co to jest zgłoszenie wierzytelności?

Zgłoszenie wierzytelności to czynność, która umożliwia wierzycielowi dochodzenie swoich należności w postępowaniu upadłościowym.

W jaki sposób zgłosić wierzytelność – instrukcja.

Przede wszystkim wierzyciel lub pełnomocnik zgłaszający wierzytelność powinien mieć utworzone konto w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Po zalogowaniu się do systemu KRZ do konta zostanie przypisany numer ID użytkownika. Następnie należy wypełnić formularz zgłoszenia wierzytelności - kliknąć w zakładkę „katalog dokumentów”, następnie w zakładkę „upadłość przedsiębiorcy”.

W następnym kroku należy wybrać zakładkę „pisma w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości”, następnie zakładkę „pisma związane z listą wierzytelności”, a następnie wybierz zakładkę „30048 – zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”. Otworzy się formularz zgłoszenia wierzytelności. W formularzu należy uzupełnić następujące dane sygnaturę postępowania upadłościowego, dane dłużnika, dane wierzyciela, wysokość wierzytelności, datę powstania wierzytelności, opis wierzytelności.

Dodatkowo należy załączyć dokumenty potwierdzające wierzytelności np. faktury czy umowy. Po uzupełnieniu formularza i dołączeniu dokumentów należy podpisać zgłoszenie wierzytelności. Ostatnim krokiem jest zgłoszenie wierzytelności w formie elektronicznej, należy je wysłać do syndyka za pośrednictwem systemu KRZ.

Termin

Informacja o pozytywnym rozpoznaniu wniosku o ogłoszenie upadłości pojawi się w systemie KRZ. Mając to na uwadze wierzyciel osobisty dłużnika ma 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika na zgłoszenie wierzytelności syndykowi. Zgłoszenie wierzytelności syndykowi w terminie jest wolne od jakichkolwiek opłat.

Zgłoszenie wierzytelności po terminie

Zgłoszenie wierzytelności po terminie nie skutkuje brakiem możliwości dochodzenia należności w postępowaniu. Jednakże nie zachowanie wskazanego terminu niesie za sobą konsekwencje. W szczególności może spowodować, że cały proces odzyskiwania należności zostanie znacznie wydłużony, albowiem syndyk będzie ponownie analizował zebrane dokumenty.

Co więcej wierzyciel będzie musiał ponieść koszty związane ze zgłoszeniem wierzytelności, co wynika z art. 235 prawa upadłościowego, który stanowi, że  „Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie.”

W komunikacie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2023 r. wyniosło 7462,25 zł. Oznacza to, że opłata wynikająca ze zgłoszenia wierzytelności po terminie
w postępowaniu upadłościowym wynosi 1119,34 zł.

Najbardziej rygorystycznym skutkiem niedochowania terminu jest odmowa zezwolenia na przystąpienie do postępowania. Może to nastąpić, jeśli syndyk uzna, że na przystąpienie do postępowania jest znacząco za późno.

Podsumowanie

Zgłoszenie wierzytelności wiąże się ze skrupulatnym śledzeniem systemu KRZ i orientowaniem się czy sąd wydał już postanowienie o ogłoszeniu upadłości wobec dłużnika. Rejestr jest całkowicie darmowy i dostępny dla każdego zainteresowanego. Szczególnie ważne jest tutaj dochowanie terminu na zgłoszenie wierzytelności - 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Zobacz również:

Call Now Button