Zasady likwidacji masy upadłości

W poprzednim artykule omówiona została masa upadłości, a w szczególności wyjaśnione zostały kwestie dotyczące tego czym jest masa upadłości, co wchodzi w jej skład, a co podlega wyłączeniu z mocy prawa. W związku z tym w tej części zostanie umówiony przebieg likwidacji masy upadłości.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości powoduje, że od tego momentu majątek dłużnika staje się masą upadłości. Dłużnik zobligowany jest do współpracy z syndykiem i do przekazania mu niezbędnej dokumentacji, celem rozpoczęcia procesu likwidacji masy upadłości. Celem likwidacji masy upadłości jest spieniężenie majątku upadłego, aby następnie rozdzielić środki pieniężne pomiędzy wierzycieli.

Plan likwidacyjny

Ważnym elementem przebiegu całego procesu jest przygotowanie przez syndyka, zgodnie z art. 306 prawa upadłościowego, spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości, a następnie sporządzenie planu likwidacyjnego. Co więcej, syndyk przekazuje przygotowany spis inwentarza i oszacowanie masy upadłości oraz plan likwidacyjny sędziemu- komisarzowi. Taki plan powinien zawierać w szczególności propozycje sprzedaży składników majątku upadłego, tryb i termin sprzedaży.

Likwidacja upadłościowa - termin

Syndyk przekazuje spis inwentarza, oszacowanie masy upadłości oraz plan likwidacyjny w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia postanowienia o upadłości.

Na podstawie przepisu art. 308 prawa upadłościowego syndyk powinien działać w taki sposób, aby likwidacja majątku upadłego została dokonana w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. Syndyk również powinien występować do rady wierzycieli  i sędziego-komisarza o odpowiednie zgody.

Aby syndyk mógł zrealizować plan likwidacji, ustawodawca wprowadził termin instrukcyjny 2 tygodnie dla rady wierzycieli lub sędziego-komisarza do podjęcia uchwały lub postanowienia zezwalającego na prowadzenie likwidacji w zaplanowanym trybie. Rada wierzycieli ma 2 tygodnie na podjęcie uchwały w sprawie kierunku likwidacji na wniosek syndyka.

Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta, kompetencje rady przejmuje sędzia-komisarz, który musi wydać odpowiednie postanowienia w ciągu kolejnych 2 tygodni. Co więcej, syndyk może wstrzymać wykonanie likwidacji masy upadłości do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Sposoby likwidacji masy upadłości

Ustawodawca w art. 311 prawo upadłościowe wyróżnia możliwe sposoby likwidacji masy upadłości. Jednocześnie nie wskazuje konkretnego i najlepszego sposobu. Prawo upadłościowe przewiduje sprzedaż składników masy upadłości: z wolnej ręki lub w drodze przetargu, lub aukcji, albo przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie innych jego praw majątkowych.

Decyzja o wyborze sposobu sprzedaży należy do rady wierzycieli lub sędziego-komisarza. W przypadku przedsiębiorstwa upadłego ustawodawca preferuje sprzedaż w całości. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe tylko za zgodą rady wierzycieli lub sędziego-komisarza i tylko z powodu, że sprzedaż w całości jest niemożliwa.

Jednocześnie warto wskazać, że syndyk jest zobowiązany do składania sędziemu-komisarzowi raportów ze zmian w stanie i składzie masy upadłości co najmniej raz na trzy miesiące. Raport powinien zawierać informacje o zbyciu poszczególnych składników majątkowych w ramach czynności likwidacyjnych. Obowiązkowym elementem raportu jest numer danego składnika w spisie inwentarza.

Upadłość likwidacyjna - podsumowanie najważniejszych informacji

  1. Likwidacja masy upadłości jest procesem, który ma na celu spieniężenie majątku upadłego, aby następnie rozdzielić środki pieniężne pomiędzy wierzycieli.
  2. Przed rozpoczęciem likwidacji syndyk sporządza plan likwidacyjny, który zawiera w szczególności propozycje sprzedaży składników majątku upadłego, tryb i termin sprzedaży.
  3. Likwidacja masy upadłości powinna zostać dokonana w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości.
  4. Prawo upadłościowe przewiduje kilka sposobów sprzedaży składników masy upadłości: sprzedaż z wolnej ręki i sprzedaż w drodze przetargu lub aukcji, albo przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie innych jego praw majątkowych.
  5. Syndyk jest zobowiązany do składania sędziemu-komisarzowi raportów ze zmian w stanie i składzie masy upadłości co najmniej raz na trzy miesiące.

Zobacz również:

Call Now Button