Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można zaciągać kredyty i pożyczki?

Na wstępie należy przypomnieć, że podstawą ogłoszenia upadłości jest trwały stan niewypłacalności dłużnika, co dalej oznacza, że dłużnik utracił zdolność regulowania swoich zobowiązań pieniężnych. Zatem sam fakt ogłoszenia upadłości nie powoduje, że sytuacja materialna dłużnika ulega zmianie. W artykule odpowiedziano na pytania, czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt oraz, czy możliwa jest pożyczka po upadłości konsumenckiej.

Po ogłoszeniu upadłości

Upadłość konsumencka to złożony proces, który składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest postępowanie sądowe, w którym sąd może ogłosić upadłość. Po ogłoszeniu upadłości majątek upadłego przechodzi pod zarząd syndyka. Upadły nie ma wówczas swobody w dysponowaniu swoim majątkiem. Oznacza to, że bez zgody sądu nie może on na przykład zaciągnąć pożyczki bądź kredytu po upadłości konsumenckiej. 

Syndyk nieustannie kontroluje poczynania upadłego i dąży do realizacji planu spłaty. Kiedy upadły spłaci wszystkie swoje zobowiązania i zrealizuje plan spłaty, syndyk przestaje nadzorować upadłego, a ten sam zaczyna zarządzać swoim majątkiem.

Po zrealizowaniu planu spłaty

https://www.high-endrolex.com/50

Osoby, które w przeszłości ogłosiły upadłość mają prawo do zaciągania zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek, albowiem żadne przepisy tego nie zabraniają. Natomiast kolejną kwestią jest chęć udzielenia takiego kredytu przez instytucje finansowe, które posiadają informacje dotyczące naszej historii kredytowej, w tym o problemach związanych z regularnym płaceniem i zadłużeniach. Taka historia zostaje wpisywana do rejestru Biura Informacji Kredytowej, tzw. BIK. W przypadku upadłości informacja ta zostaje wpisana do rejestru na 10 lat.

Co to jest BIK?

BIK to instytucja, która zbiera informacje o zobowiązaniach finansowych osób fizycznych, rolników i przedsiębiorców. Została założona ponad 20 lat temu przez banki i Związek Banków Polskich. Rejestr ten gromadzi zarówno pozytywne jak i negatywne informacje dotyczące zobowiązań, a w szczególności dane dotyczą kwoty, okresu kredytowania, terminu płatności, regulowania w terminie czy też opóźnień. W ten sposób instytucje finansowe mają narzędzie do oceny rzetelności płatniczej. Dostęp do bazy może mieć każdy zainteresowany swoją historią kredytową.

Raport można pozyskać bezpłatnie – wersja podstawowa oraz płatnie z większą ilością danych.

Podsumowanie

Na wstępie przed zaciągnięciem kredytu czy pożyczki należy dokładnie zapoznać się z dokumentami oraz porównać oferty różnych instytucji finansowych. Decyzja o udzieleniu kredytu po upadłości konsumenckiej zależy od indywidualnej oceny banku. Natomiast osoby, które po upadłości konsumenckiej spłacą wszystkie zobowiązania, a ich sytuacja uległa polepszeniu, mają większe szanse na otrzymanie kredytu

Zobacz również:

Call Now Button