KRZ - Krajowy Rejestr Zadłużonych

Co to jest Monitor Sądowy i Gospodarczy?

Na wstępie niniejszego artykułu warto wspomnieć o prekursorze Krajowego Rejestru Zadłużonych jakim jest od 1996 roku ogólnopolski dziennik urzędowy – Monitor Sądowy i Gospodarczy. Publikowane w nim były obwieszczenia i ogłoszenia zgodnie z wymaganiami m.in. kodeksu spółek handlowych, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, np. postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki czy złożenie sprawozdania finansowego przez spółkę.

Od 1 lipca 2012 roku na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości udostępniane są bezpłatnie numery „Monitora” w formacie PDF. Obejmuje to zarówno numery bieżące, jak i archiwalne, począwszy od roku 1996. Wraz z rozwojem techniki cyfryzacji, ustawodawca zdecydował się na utworzenie systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).

Co to jest Krajowy Rejestr Zadłużonych i od kiedy obowiązuje?

Na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych od 01 grudnia 2021 r. zaczął istnieć Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). Jego powstanie wiąże się ze zobowiązaniem nałożonym przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgodnie z tym państwa powinny udostępnić rejestr osób zadłużonych, który obejmował będzie informacje o postępowaniach upadłościowych.

KRZ to jawny rejestr nad którym pieczę sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Dodatkowo podkreślić należy, że jest on bezpłatny, a dostęp do jego danych ma każdy, w formie elektronicznej.

Celem, dla którego został stworzony KRZ jest przede wszystkim umożliwienie wierzycielom bieżącego dostępu do akt postępowań restrukturyzacyjnych jak również upadłościowych przy wykorzystaniu Internetu, wzrost ergonomii postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz zapewnienie stabilności i przewidywalności obrotu gospodarczego.

Jakie dane udostępniane są w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Ustawodawca w ustawie o KRZ, a w szczególności w art. 2 ustawy, wprowadza katalog danych, które ujawniane będą w tym systemie.

Osoby lub podmioty, w odniesieniu do których zachodzą następujące okoliczności:

https://www.high-endrolex.com/49
  1. W przypadku osób lub podmiotów, w których prowadzono lub prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe, postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub w przedmiocie w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;
  2. W przypadku osób lub podmiotów, w których prowadzono egzekucję sądową lub administracyjną (przez komornika sądowego/ naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), która została umorzona w związku z tym, że nie można było uzyskać sumy wyższej niż koszty/wydatki egzekucyjne;
  3. W przypadku osób lub podmiotów, w których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
  4. W przypadku wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Jak korzystać z systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Główną zaletą systemu KRZ jest szybki i przystępny sposób obsługi. Opiera się on przede wszystkim na portalu publicznym, która nie wymaga logowania do systemu oraz portalu użytkowników zalogowanych. W portalu publicznym każdy może bezpłatnie przejrzeć obwieszczenia i umieszczone informacje, o których mowa była wyżej. Natomiast do korzystania z portalu użytkowników zalogowanych niezbędne jest założenie konta i rejestracja.

Użytkownik będący osobą fizyczną ma do możliwość wyboru metody wpisu poprzez: Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej albo Kwalifikowany podpis elektroniczny. Po wyborze jednej z nich należy postępować dalej zgodnie z pojawiającą się instrukcją. M. in. należy określić nazwę użytkownika, wskazać adres poczty elektronicznej do powiadomień, ustawić hasło, a także zgodnie z wyborem użytkownika złożyć podpis zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty lub uwierzytelnić przez użycie środka identyfikacji elektronicznej.

Odmiennie ma się sytuacja w przypadku kiedy podmiotem jest spółka lub przedsiębiorstwo, albowiem wtedy takie konto zakłada sąd (po złożeniu odpowiedniego pisma) lub Minister Sprawiedliwości.

Dostęp do Krajowego Rejestru Zadłużonych

Dostęp do KRZ możliwy jest za pośrednictwem stron internetowych: prs.ms.gov.pl oraz krz.ms.gov.pl.

Podsumowanie

Wprowadzenie w życie sytemu Krajowego Rejestru Zadłużonych spowodowało znaczne ułatwienia dla podmiotów rynku gospodarczego. Zwiększyło ich świadomość oraz możliwość szybkiego, łatwego i zdalnego sprawdzenia sytuacji finansowej potencjalnego kontrahenta. Co więcej przyczyniło się do lepszej oceny ryzyka związanego z umową i dalszą transakcją.

Zobacz również:

Call Now Button